MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Enkele kerngegevens

Omschrijving

Begroting 2018

Begroting 2019

A. Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds

1

Waarde niet woningen (x € 1.000,-)totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente conform de WOZ

4.056.000

3.974.500

Waarde woningen (x € 1.000,-)

15.219.000

16.003.500

2

Inwoners

159.975

161.917

3

Jongeren*

35.488

31.591

4

Ouderen

32.223

33.699

5

Huishoudens met een laag inkomen(het aantal huishoudens met een inkomen tussen een bepaalde onder- en bovengrens)

22.196

22.597

6

Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (ABW, IOAW, IOAZ)

3.465

3.571

7

Uitkeringsontvangers(bijstandsontvangers ABW, IOAW, IOAZ en ontvangers van WSW, WAO-jong, WAO, WAZ en WIW)

12.903

13.035

8

Minderheden(zelf of één van de ouders geboren in Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, Turkije of Marokko en vluchtelingen overeenkomstig artikel 9 of artikel 10 Vreemdelingenwet)

8.102

8.539

9

Huishoudens

74.650

75.137

10

Lokaal klantenpotentieel(klantenkring van de lokale gemeentelijke voorzieningen in kring van 20 km)

167.073

169.004

11

Regionaal klantenpotentieel(klantenkring van de regionale gemeentelijke voorzieningen in kring van 60 km)

251.021

253.181

12

Leerlingen voortgezet onderwijs(leerlingen worden geteld in de gemeente waar zij naar school gaan)

11.553

11.541

13

Oppervlakte gemeente

33.986

ha.

33.986

ha.

14

Woonruimten

75.756

76.391

15

Omgevingsadressendichtheid

130.095

131.576

16

Bedrijfsvestigingen (bron: CBS)BRON: CBS

14.714

15.837

17

Totale oppervlakte bebouwing (1 ha = 10.000 m2)

1.014

ha.

1.017

ha.

18

Oppervlakte bebouwing in bebouwde kom

823

ha.

823

ha.

19

Oppervlakte bebouwing buiten de bebouwde kom

190

ha.

192

ha.

B. Overige fysieke structuurgegevens

1

Lengte van de wegen (km) buiten de bebouwde kom

466

466

Lengte van de wegen binnen de bebouwde kom

831

km

831

km

2

Lengte van de riolering (incl. drainverzamelleidingen en duikers/beekriolering)

1.317

km

1.317

km

3

Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen

932

ha.

932

ha.

*  Tot en met 2018 betreft de maatstaf jongeren de leeftijdscategorie < 20 jaar. Vanaf 2019 geldt binnen het Gemeentefonds de leeftijdscategorie < 18 jaar.