MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Apeldoorn activeert

Taakvelden:

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.4 Inkomensregelingen
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 110.152

20,1 %

Baten

€ 59.290

9,8 %