MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Taakvelden:

5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 33.458

6,1 %

Baten

€ 8.349

1,4 %