MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Overzicht reserves en voorzieningen (meerjarendoorrekening)

Staat van reserves

Omschrijving

Boekwaarde 01-01-2019

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Algemene reserves

Algemene reserve

42.943.734

350.000

6.044.000

37.249.734

36.079.734

43.924.337

51.758.972

20.000.000

n.t.v.

De algemene reserve is een buffer om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven

Reserve inlopen tekort grondbedrijf

-10.801.301

5.755.635

151.232

-5.196.898

285.967

n.v.t.

n.v.t.

Tekort grondedrijf is in 2013 geactiveerd en wordt in 10 jaar afgeschreven

Reserve Sociaal Domein

4.306.332

2.000.000

2.306.332

2.306.332

2.306.332

2.306.332

Buffer om risico's en extra uitgaven in het sociaal domein op te kunnen vangen t.m. 2018

Totaal Algemene Reserve

36.448.765

6.105.635

8.195.232

34.359.168

38.672.033

46.230.669

54.065.304

Bestemmingsreserves

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

50.000

Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering

Egalisatie Bouwleges

n.v.t.

n.v.t.

Per 2017 voorziening

Huisvuilrechten

Per 2017 voorziening

Schildersonderh. openb. verlichting

0

1.000.000

Reservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden.

Exploitatie begraafplaatsten

n.v.t.

geen

Afkoop tijdelijke exploitatietekorten a.g.v. onderhoudsverplichtingen en investeringen

Vernieuwen bomenbestand

344.493

13.689

358.182

371.939

385.764

399.810

0

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Reserve Onderwijshuisvesting

3.630.272

1.528.286

2.101.986

1.397.923

1.391.432

1.475.839

500.000

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Sportactiviteiten

44.066

5.948

50.014

56.021

62.088

68.155

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Reserve Topsportevenementen

Regelmatig kunnen participeren in topsportevenementen

Overlopende projecten

968.457

968.457

968.457

968.457

968.457

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Huisvesting

225.950

225.950

0

n.v.t.

Dekking huisvestingskosten personeel

Reserve onderhoud stadhuis

335.993

335.993

335.993

335.993

335.993

n.v.t.

Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis

Reserve frictiekosten

437.000

437.000

437.000

437.000

437.000

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

1.313.702

200.000

200.000

1.313.702

1.313.702

1.313.702

1.313.702

Reserve bommenregeling

1.254.607

1.254.607

1.254.607

1.254.607

1.254.607

Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten.

Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

3.371.521

534.000

2.475.000

1.430.521

-268.479

-448.479

-498.479

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Concern reserve bedrijfsvoering

11.000

1.000.000

497.000

514.000

597.000

745.000

893.000

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Reserve Hoger onderwijs

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Reserve Zwitsal Park

8.712.687

767.335

7.945.352

7.869.159

7.758.420

7.628.767

Algemene reserve Grondbedrijf

25.755.320

6.764.000

250.000

32.269.320

33.410.320

34.880.320

36.350.320

15.100.000

15.100.000

T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. Afhankelijk van het risicoprofiel van het Grondbedrijf.

Totaal bestemmingsreserves

46.455.068

10.517.637

5.943.571

51.029.134

49.793.642

51.134.304

52.677.171

Totaal reserves

82.903.833

16.623.272

14.138.803

85.388.302

88.465.675

97.364.973

106.742.475

Staat van voorzieningen

Omschrijving

Boekwaarde
01-01-2019

Vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Doel en bijzonderheden

Voorzieningen

Voorz. Wijkzaken

142.042

20.000

122.042

102.042

82.042

62.042

Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden

Voorziening riolen grootonderhoud

211.500

211.500

ter dekking grootonderhoud riolering

Voorziening riolen vervanging

391.000

391.000

ter dekking vervanging riolering

Voorziening riolen egalisatie/ sparen

2.242.866

11.880.396

12.057.402

2.065.860

1.777.347

1.959.599

1.994.820

egalisatie tarief rioolheffing

Voorz. vervanging pompen en gemalen

171.700

171.700

ter dekking vervanging pompen en gemalen

Voorz. groot onderhoud pompen en gemalen

74.000

74.000

Voorziening riolen klimaatadaptatie

1.200.000

1.200.000

ter dekking investeringen klimaatadaptatie

Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht

39.527.934

7.482.211

47.010.145

54.492.356

61.974.567

61.974.567

Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a..v. rechterlijke uitspraken

Voorz. Frictiekosten/WW

Vervallen

Voorz. Bovenwijks

1.441.255

150.000

500.000

1.091.255

791.255

541.255

291.255

Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Voorziening huisvuilrechten

2.830.690

20.848.876

21.908.829

1.770.737

758.499

601.426

35.715

Ter dekking van kosten huisvuiltaken

Voorziening bouwleges

3.120.060

4.701.898

4.278.213

3.543.745

3.925.769

4.214.411

4.508.063

Voorziening exploitatie begraafplaatsen

531.970

1.730.000

1.690.000

571.970

580.970

559.970

526.970

ter dekking beheer begraafplaatsen

Voorziening bodemsanering Zwitsal

719.000

719.000

719.000

719.000

719.000

Voorz. Sociaal Deficiet

158.599

40.000

118.599

78.599

38.599

Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet

Voorz. Landschapsversterking

47.104

47.104

47.104

47.104

47.104

Ter dekking van kosten landschapsversterking

Voorz. Schenking kinderboerderij

207.183

12.750

219.933

232.683

245.433

258.183

Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen

Voorziening groot onderhoud Stadhuis org

200.000

100.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Voorz. Onderhoud v.g.a.

3.293.997

785.462

226.295

3.853.164

4.252.457

4.762.035

5.284.564

Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Totaal

54.462.700

49.739.793

42.768.939

61.433.554

68.158.081

76.245.441

76.302.283