MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Jeugd en onderwijs

Taakvelden:

4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.82 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 83.080

15,1 %

Baten

€ 7.954

1,3 %