MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

Taakvelden:

0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
3.4 Economische promotie
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 42.624

7,8 %

Baten

€ 407.353

67,2 %