MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Lasten en baten per taakveld

Taakveld/programma

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

(* € 1.000,-)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

99 Resultaat

Resultaat Resultaat

19.853

-19.853

Sub-totaal

19.853

0

-19.853

0

0

0

0

0

0

0.1 Bestuur

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

10.353

510

-9.843

9.131

117

-9.014

9.570

119

-9.451

Sub-totaal

10.353

510

-9.843

9.131

117

-9.014

9.570

119

-9.451

0.2 Burgerzaken

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

3.883

3.388

-495

3.875

2.938

-938

3.782

1.879

-1.903

Sub-totaal

3.883

3.388

-495

3.875

2.938

-938

3.782

1.879

-1.903

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

2.810

4.315

1.506

2.962

2.011

-952

2.770

1.984

-786

Programma 9 Door! met de buitenstad

Sub-totaal

2.810

4.315

1.506

2.962

2.011

-952

2.770

1.984

-786

0.4 Overhead

Programma 10 Bedrijfsvoering

53.522

5.631

-47.891

58.232

4.871

-53.361

62.798

4.865

-57.933

Sub-totaal

53.522

5.631

-47.891

58.232

4.871

-53.361

62.798

4.865

-57.933

0.5 Treasury

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

16.690

18.776

2.086

15.094

18.369

3.274

12.727

13.988

1.261

Sub-totaal

16.690

18.776

2.086

15.094

18.369

3.274

12.727

13.988

1.261

0.61 OZB Woningen

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

1.379

22.192

20.813

1.333

22.180

20.847

1.337

23.227

21.891

Sub-totaal

1.379

22.192

20.813

1.333

22.180

20.847

1.337

23.227

21.891

0.62 OZB Niet-woningen

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

24.828

24.828

27.642

27.642

27.155

27.155

Sub-totaal

0

24.828

24.828

0

27.642

27.642

0

27.155

27.155

0.63 Parkeerbelasting

Programma 3 Openbare ruimte

5

3.911

3.906

3.705

3.705

4.140

4.140

Sub-totaal

5

3.911

3.906

0

3.705

3.705

0

4.140

4.140

0.64 Belastingen overig

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

598

10.219

9.621

144

9.733

9.588

142

9.767

9.625

Sub-totaal

598

10.219

9.621

144

9.733

9.588

142

9.767

9.625

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

289.684

289.684

298.304

298.304

321.248

321.248

Sub-totaal

0

289.684

289.684

0

298.304

298.304

0

321.248

321.248

0.8 Overige baten en lasten

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

13.101

7.181

-5.920

6.011

1.356

-4.655

4.530

370

-4.160

Sub-totaal

13.101

7.181

-5.920

6.011

1.356

-4.655

4.530

370

-4.160

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Programma 2 Veiligheid

10.393

312

-10.081

10.895

333

-10.561

11.186

354

-10.832

Sub-totaal

10.393

312

-10.081

10.895

333

-10.561

11.186

354

-10.832

1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Veiligheid

3.246

829

-2.417

3.942

773

-3.169

2.485

784

-1.700

Programma 3 Openbare ruimte

191

68

-123

247

75

-173

253

75

-178

Sub-totaal

3.437

896

-2.541

4.189

848

-3.342

2.738

859

-1.879

2.1 Verkeer en vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

13.229

1.654

-11.575

14.804

1.183

-13.621

15.464

1.324

-14.140

Sub-totaal

13.229

1.654

-11.575

14.804

1.183

-13.621

15.464

1.324

-14.140

2.2 Parkeren

Programma 3 Openbare ruimte

3.229

159

-3.069

3.334

-3.334

5.789

-5.789

Sub-totaal

3.229

159

-3.069

3.334

0

-3.334

5.789

0

-5.789

2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

56

2

-54

101

-101

104

-104

Sub-totaal

56

2

-54

101

0

-101

104

0

-104

3.1 Economische ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

1.779

3

-1.775

1.836

-1.836

2.115

-2.115

Sub-totaal

1.779

3

-1.775

1.836

0

-1.836

2.115

0

-2.115

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma 9 Door! met de buitenstad

2.293

12.866

10.573

17.124

17.550

426

16.671

17.000

329

Sub-totaal

2.293

12.866

10.573

17.124

17.550

426

16.671

17.000

329

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

929

383

-546

822

278

-544

753

278

-475

Programma 9 Door! met de buitenstad

202

377

174

337

383

46

252

390

137

Sub-totaal

1.131

759

-372

1.159

662

-498

1.005

668

-337

3.4 Economische promotie

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

1.722

1.644

-78

1.244

1.817

573

1.302

1.959

657

Sub-totaal

1.722

1.644

-78

1.244

1.817

573

1.302

1.959

657

4.2 Onderwijshuisvesting

Programma 5 Jeugd en onderwijs

16.915

713

-16.202

17.501

789

-16.712

17.799

801

-16.998

Sub-totaal

16.915

713

-16.202

17.501

789

-16.712

17.799

801

-16.998

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 5 Jeugd en onderwijs

8.822

4.560

-4.262

8.714

4.388

-4.326

9.398

4.369

-5.030

Programma 6 Apeldoorn activeert

1.232

1.314

83

1.652

1.652

1.652

1.652

Sub-totaal

10.053

5.874

-4.179

10.366

6.040

-4.326

11.051

6.021

-5.030

5.1 Sportbeleid en activering

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

1.372

100

-1.272

1.879

-1.879

1.787

-1.787

Sub-totaal

1.372

100

-1.272

1.879

0

-1.879

1.787

0

-1.787

5.2 Sportaccommodaties

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

12.338

4.417

-7.922

11.020

4.406

-6.614

10.920

4.471

-6.449

Sub-totaal

12.338

4.417

-7.922

11.020

4.406

-6.614

10.920

4.471

-6.449

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

48

-48

51

-51

53

-53

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

11.129

2.827

-8.303

11.595

2.721

-8.874

11.850

2.737

-9.113

Sub-totaal

11.177

2.827

-8.351

11.646

2.721

-8.925

11.903

2.737

-9.166

5.4 Musea

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.197

1.097

-1.100

2.232

1.123

-1.109

2.330

1.141

-1.189

Sub-totaal

2.197

1.097

-1.100

2.232

1.123

-1.109

2.330

1.141

-1.189

5.5 Cultureel erfgoed

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

712

90

-622

851

-851

877

-877

Sub-totaal

712

90

-622

851

0

-851

877

0

-877

5.6 Media

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.442

-5.442

5.527

-5.527

5.677

-5.677

Sub-totaal

5.442

0

-5.442

5.527

0

-5.527

5.677

0

-5.677

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 3 Openbare ruimte

13.878

1.502

-12.377

13.590

1.194

-12.395

14.359

1.211

-13.149

Programma 9 Door! met de buitenstad

1.443

871

-572

924

-924

1.464

-1.464

Sub-totaal

15.321

2.372

-12.949

14.514

1.194

-13.319

15.823

1.211

-14.613

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programma 5 Jeugd en onderwijs

6.144

892

-5.252

5.843

812

-5.031

5.927

822

-5.105

Programma 6 Apeldoorn activeert

148

10

-138

127

5

-122

130

5

-124

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

13.199

1.749

-11.449

15.136

1.723

-13.413

15.106

1.619

-13.487

Sub-totaal

19.490

2.651

-16.839

21.106

2.540

-18.566

21.162

2.446

-18.717

6.2 Wijkteams

Programma 5 Jeugd en onderwijs

2.346

223

-2.123

5.531

132

-5.399

5.823

434

-5.390

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

13.565

276

-13.289

12.584

139

-12.445

14.174

139

-14.035

Sub-totaal

15.911

499

-15.412

18.115

271

-17.844

19.998

573

-19.425

6.3 Inkomensregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

70.143

53.435

-16.708

74.314

55.145

-19.169

74.786

56.945

-17.841

Sub-totaal

70.143

53.435

-16.708

74.314

55.145

-19.169

74.786

56.945

-17.841

6.4 Begeleide participatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

22.681

-22.681

20.880

-20.880

20.593

-20.593

Sub-totaal

22.681

0

-22.681

20.880

0

-20.880

20.593

0

-20.593

6.5 Arbeidsparticipatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

7.073

786

-6.287

7.256

28

-7.228

9.152

28

-9.124

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

212

-212

188

-188

193

-193

Sub-totaal

7.285

786

-6.499

7.444

28

-7.416

9.345

28

-9.317

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

3.179

4.628

1.449

3.018

5.116

2.098

3.109

351

-2.759

Sub-totaal

3.179

4.628

1.449

3.018

5.116

2.098

3.109

351

-2.759

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma 6 Apeldoorn activeert

2.241

333

-1.908

2.610

374

-2.236

3.086

381

-2.705

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

27.024

660

-26.364

26.294

658

-25.636

27.673

1.562

-26.111

Sub-totaal

29.265

993

-28.272

28.904

1.033

-27.872

30.759

1.943

-28.817

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

38.175

74

-38.101

30.827

-30.827

35.975

-35.975

Sub-totaal

38.175

74

-38.101

30.827

0

-30.827

35.975

0

-35.975

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

47.240

2.998

-44.242

51.195

2.190

-49.005

54.426

4.568

-49.858

Sub-totaal

47.240

2.998

-44.242

51.195

2.190

-49.005

54.426

4.568

-49.858

6.82 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 5 Jeugd en onderwijs

971

-971

2.100

-2.100

2.119

-2.119

Sub-totaal

971

0

-971

2.100

0

-2.100

2.119

0

-2.119

7.1 Volksgezondheid

Programma 5 Jeugd en onderwijs

3.466

-3.466

3.948

-3.948

4.038

-4.038

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

1.314

76

-1.238

1.579

72

-1.507

1.660

76

-1.584

Sub-totaal

4.780

76

-4.705

5.527

72

-5.455

5.698

76

-5.622

7.2 Riolering

Programma 3 Openbare ruimte

8.126

11.316

3.190

8.301

11.917

3.616

20.332

23.938

3.606

Sub-totaal

8.126

11.316

3.190

8.301

11.917

3.616

20.332

23.938

3.606

7.3 Afval

Programma 4 Milieu

39.308

42.178

2.870

17.070

20.178

3.109

17.536

20.871

3.336

Sub-totaal

39.308

42.178

2.870

17.070

20.178

3.109

17.536

20.871

3.336

7.4 Milieubeheer

Programma 3 Openbare ruimte

167

-167

118

-118

120

-120

Programma 4 Milieu

5.297

1.184

-4.113

6.016

187

-5.829

6.979

450

-6.529

Sub-totaal

5.464

1.184

-4.280

6.134

187

-5.947

7.099

450

-6.649

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma 3 Openbare ruimte

2.762

3.193

430

1.208

1.682

474

3.013

3.426

413

Sub-totaal

2.762

3.193

430

1.208

1.682

474

3.013

3.426

413

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

7.977

1.576

-6.400

5.651

500

-5.151

5.465

285

-5.180

Sub-totaal

7.977

1.576

-6.400

5.651

500

-5.151

5.465

285

-5.180

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Programma 2 Veiligheid

2.803

1.948

-855

20

-20

46

-46

Programma 9 Door! met de buitenstad

15.729

30.213

14.484

33.587

33.000

-587

33.192

33.000

-192

Sub-totaal

18.532

32.161

13.629

33.607

33.000

-607

33.238

33.000

-238

8.3 Wonen en bouwen

Programma 9 Door! met de buitenstad

11.103

10.388

-715

5.862

5.095

-768

5.391

4.749

-642

Sub-totaal

11.103

10.388

-715

5.862

5.095

-768

5.391

4.749

-642

0.10 Mutaties reserves

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

36.494

25.098

-11.396

8.141

1.415

-6.726

6.411

5.657

-754

Programma 2 Veiligheid

405

-405

Programma 3 Openbare ruimte

1.648

5.345

3.697

710

1.494

785

14

1.715

1.701

Programma 4 Milieu

1.047

225

-822

20.278

20.144

-134

559

259

-300

Programma 5 Jeugd en onderwijs

3.321

4.190

869

656

656

2.000

1.528

-472

Programma 6 Apeldoorn activeert

1.176

1.576

400

3.289

3.289

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

1.134

1.906

772

445

445

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

106

690

584

69

-69

17

-17

Programma 9 Door! met de buitenstad

17.266

13.092

-4.174

5.426

6.356

930

429

991

562

Programma 10 Bedrijfsvoering

1.362

4.665

3.303

250

250

1.000

1.587

587

Sub-totaal

63.959

56.786

-7.174

34.624

34.049

-575

10.430

11.738

1.308

Totaal

651.342

651.342

0

602.894

602.894

0

612.672

612.672

0