MEERJARENBEGROTING 2019-2022

EMU-saldo

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Realisatie/raming

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-3.094

-1.308

3.492

8.292

8.779

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

19.747

20.543

22.800

23.166

24.077

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

4.465

6.971

6.724

8.087

57

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

48.575

48.331

23.844

23.062

22.252

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

19.820

21.571

11.692

8.867

7.760

8

Baten bouwgrondexploitatie:

41.831

46.138

23.756

17.898

15.819

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-5.446

2.442

21.236

25.514

18.720