MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Totaal overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2017

Begroting 2018 (incl 1e wijziging)

Begroting 2019

Programma

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

-8.912

-9.566

23.311

12.309

-11.002

Programma 2 Veiligheid

-13.353

-13.750

13.717

1.138

-12.579

Programma 3 Openbare ruimte

-19.839

-21.947

59.042

34.114

-24.928

Programma 4 Milieu

-1.243

-2.720

24.565

21.371

-3.194

Programma 5 Jeugd en onderwijs

-70.377

-68.343

81.079

6.426

-74.653

Programma 6 Apeldoorn activeert

-48.185

-50.179

110.152

59.289

-50.863

Programma 7 Zorg en welzijn

-95.345

-100.096

116.341

8.315

-108.026

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

-24.661

-24.854

33.441

8.349

-25.092

Programma 9 Buitenstad

15.769

-8.794

64.942

55.424

-9.518

* Overhead

-47.891

-53.361

62.798

4.865

-57.933

* Algemene dekkingsmiddelen

341.066

354.363

12.727

389.387

376.660

* Heffing VPB

0

0

0

0

0

* Onvoorzien

0

-179

179

0

-179

Subtotaal programma's

27.029

574

602.294

600.987

-1.307

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

-11396

-6.726

6.411

5657

-754

Programma 2 Veiligheid

-405

0

0

0

0

Programma 3 Openbare ruimte

3697

785

14

1.715

1.701

Programma 4 Milieu

-822

-134

559

259

-300

Programma 5 Jeugd en onderwijs

869

656

2000

1.528

-472

Programma 6 Apeldoorn activeert

400

3.289

0

Programma 7 Zorg en welzijn

772

445

0

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

584

-69

17

0

-17

Programma 9 Buitenstad

-4174

930

429

991

562

* Overhead

3303

250

1000

1587

587

Totaal mutaties reserves

-7.172

-574

10.430

11.737

1.307

Saldo na bestemming

19.857

0

612.724

612.724

0