MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat.

bedragen x € 1.000

Programma

Taakveld

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

0.3

incidenteel hogere verkooptaakstelling grond

600

1

3.4

Smart City - ontwikkeling in wijken

-125

3

2.1

Tunnel Laan van Osseveld (storting in de broa ten laste van de algemene dienst)

-475

3

2.1

Uitvoeren verkeersmobiliteitsvisie

-88

-25

3

2.1

Impuls schone duurzame mobiliteit (cf verkeersvisie)

-125

-125

3

2.1

Concept verkeersvisie

-200

3

5,7

Wij zijn Veluwe *natuur en landschap

-50

-30

-30

-30

3

5,7

ondergrondse bemesting bomen

-15

3

5,7

verbetermaatregelen begraafplaats Soerenseweg

-50

3

5,7

participatie en communicatie groen

-5

3

5,7

beheer ontwikkelplannen parken en bossen

-20

-20

-20

3

5,7

actieve bescherming ecologie

-40

3

5,7

biodivers beheren

-65

-55

-40

3

5,7

klimaatbestendig Apeldoorn

-181

-14

-25

-5

3

2,1

bestrijden onkruid op verhardingen

-200

4

7.4

binnenstad aardgasloos dekken uit ambitie 4a energietransitie

30

4

7.3

Kwartiermaker circulariteit, verbreding naar Cleantech

-100

-100

5

4.3

temporisering pilot verbeteren motoriek jeugd a (vakdocenten)

100

100

6

6.5

CMO activeringscoaches (gefaseerde groei; scenario A)

115

115

6

6,4

gemeentelijke bijdrage Lucrato (incidenteel deel)

-600

-300

6

6,5

Statushouders, dienstverlening en taalonderwijs

-92

7

6.1

CMO kwaliteitscoaches (gefaseerde groei; scenario A)

71

71

7

7.1

Doorontwikkeling JOGG (aanpak fase II 2018-2020)

-41

-41

8

5.3

Accres/parkmanagement Berg en Bos

-88

8

5.5

Nationaal Ereveld Loenen

-150

-150

8

5.5

Subsidiebudget monumenten

-140

-140

8

5.3

Impuls doorontwikkeling ACEC

-180

-180

-180

8

5,4

Wij zijn Veluwe ; erfgoed beleven

-100

-175

-75

-25

9

8.1

Digitalisering bouwarchief

-250

-200

9

8.1

Implementatie omgevingswet

-400

-650

9

3.1

Smart City - Lichtplan binnenstad

-50

3,1

incidentele kosten verplaatsing warenmarkt

-80

8,1

verbeteren kwaliteit hofruimte Binnenstad

-50

9

8.1

Digitaal Stelsel Omgevingswet

-280

-450

-400

-810

9

3.1

Grond en Ecofactorij 2 (i-fase)

-100

9

5,7

Wij zijn Veluwe ; economie/ toerisme/ beleving

-100

-200

-250

9

8,1

comfortabele gezinsstad speel- en beweegobjecten

-250

-250

-125

pm

9

8,1

comfortabele gezinsstad onderzoek gebruik buitenruimte

-50

-50

pm

pm

9

3.1

Versterking economisch profiel

-100

Totaal

-3.694

600

-3.249

0

-1.595

0

-870

0