MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Meerjaren balans

Activa (bedragen x € 1.000)

1-1-2019

Mutaties Bij

Mutaties Af

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Vaste activa

00

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

3.664

0

0

3.664

3.664

3.664

3.664

01

Materiële vaste activa

- Economisch nut

512.130

50.371

22.583

539.918

540.962

540.858

539.033

- economisch nut, met heffingsgrondslag

43.594

0

0

43.594

43.594

43.594

43.594

- Maatschappelijk nut

15.140

0

0

15.140

15.140

15.140

15.140

02

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.659

0

0

1.659

1.659

1.659

1.659

- Leningen aan woningbouwcorporaties

16.900

0

0

16.900

10.600

7.900

7.900

- Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

0

0

- Overige langlopende leningen

36.094

0

698

35.396

33.847

32.369

30.894

- Overige uitzettingen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal vaste activa

629.181

50.371

23.281

656.271

649.466

645.184

641.884

Vlottende activa

03

Voorraden

- Niet in exploitatie genomen bouwgronden

6.051

0

0

6.051

6.051

6.051

6.051

- Overige grond en hulpstoffen

0

0

0

0

0

0

0

- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk

40.159

4.567

14.969

29.757

31.206

24.998

19.284

- Vooruitbetalingen

53

0

0

53

53

53

53

04

Vorderingen korte termijn (< 1 jaar)

- Vorderingen op openbare lichamen

25.501

0

0

25.501

25.501

25.501

25.501

- Overige vorderingen

11.477

0

0

11.477

11.477

11.477

11.477

- Rekening courant

764

0

0

764

764

764

764

05

Liquide middelen

- Kas

23

0

0

23

23

23

23

- Banken

1.567

0

0

1.567

1.567

1.567

1.567

06

Overlopende activa

36.311

0

0

36.311

36.311

36.311

36.311

Totaal vlottende activa

121.906

4.567

14.969

111.504

112.953

106.745

101.031

Totaal Activa

751.087

54.938

38.250

767.775

762.419

751.929

742.915

Passiva (bedragen x € 1.000)

1-1-2019

Mutaties Bij

Mutaties Af

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

- Algemene reserve

36.451

6.106

8.195

34.362

38.750

46.384

54.294

- Bestemmingsreserves

46.455

10.518

5.944

51.029

49.794

51.135

52.678

- Rekeningresultaat 2016

0

Totaal reserves

82.907

16.624

14.139

85.391

88.544

97.519

106.972

08

Voorzieningen

54.463

49.740

42.769

61.434

68.158

76.245

76.301

09

Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

482.429

70.000

71.059

481.370

469.009

475.246

469.182

Totaal vaste passiva

619.799

136.364

127.967

628.195

625.711

649.010

652.455

10

Vlottende passiva

Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar

- Kasgeldleningen

50.000

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

- Overige schulden

8.675

0

0

8.675

8.675

8.675

8.675

11

Overlopende passiva

72.614

8.291

0

80.905

78.033

44.244

31.785

Totaal vlottende passiva

131.289

8.291

0

139.580

136.708

102.919

90.460

Totaal Passiva

751.088

144.655

127.967

767.775

762.419

751.929

742.915