MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Buitenstad

Taakvelden:

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 64.980

11,8 %

Baten

€ 56.415

9,3 %