MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Overzicht kapitaallasten en nieuwe investeringen

Bedragen * € 1.000

Balans nr.

Omschrijving

Eenheid

Boekwaarde 1-1-2019

Vermeerdering (investering)

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2019

Rente

Totaal kapitaallasten

B0101a

Gronden en terreinen

43.431

29

43.402

868

897

B0101b

Strategische gronden

24.942

24.942

499

499

B0102

Woonruimten

466

466

9

9

B0103

Bedrijfsgebouwen

377.471

6.152

11.919

371.704

7.548

19.467

Specificatie vermeerdering:

- Huisvesting scholen

JZW

1.000

1.000

0

- Huis van de Stad

PVG

515

515

0

- Werkgebouw noord

PVG

1.183

1.183

0

- Verduurzaming

PVG

1.528

1.528

0

- Investeringen maatschappelijk nut

PVG

1.100

1.100

0

- Diverse kleinere investeringen

div.

826

826

0

B0104

Grond- weg- en waterbouwk.werken

66.856

18.233

3.428

81.661

1.337

4.765

Specificatie vermeerdering:

- Zwitsallocatie

PVG

1.000

1.000

0

- Beken en sprengen

RL

1.683

1.683

0

- Renovatie Bosvijver

BO

683

683

0

- Investeringen verkeer/wegen

BO/RL

13.827

13.827

0

- Riolering/Klimaat adaptie

RL

1.040

1.040

0

B0105

Vervoermiddelen

2.630

1.114

609

3.134

52

661

Specificatie vermeerdering

- Routine investeringen

BO

979

- Diverse kleinere investeringen

div.

135

135

0

B0106

Machines/apparaten/installaties

19.208

5.025

2.620

21.613

383

3.002

Specificatie vermeerdering:

- Automatisering

IV

2.125

2.125

0

- Verduurzaming

PVG

210

210

0

- Huis van de Stad

PVG

120

120

0

- Investeringen maatschappelijk nut

BO

1.283

1.283

0

- Diverse kleinere investeringen

div.

1.287

1.287

0

B0107

Overige materiële vaste activa

5.474

17.887

413

22.947

109

523

Specificatie vermeerdering:

- Huis van de Stad

PVG

16.559

16.559

0

- Investeringen maatschappelijk nut

BO

783

783

0

- Diverse kleinere investeringen

div.

545

545

0

Investeringen nieuwe ontwikkelingen

11.675

11.675

0

Duurzame uitwijklocatie warenmarkt

POW

200

Wij zijn Veluwe

RL

700

Kunst en verfraaiing openbare ruimte

RL

250

Binnenstad goed en groots!

PVG

2.225

Comfortabele gezinsstad

RL

510

Ontvlechting warmtebedrijf Parelhoender

RL

600

Uitvoeringsprogramma groen/biodiversiteit

RL

1.877

Uitvoeren verkeersvisie 2016-2030

RL

2.875

CMO huisvesting

JZW

1.585

Uitvoeringskosten Beekbergsebroek

RL

190

Herinrichting dorpshart Loenen

POW

263

Audiovisuele voorzieningen raadzaal

Griffie

400

Totaal materiële activa

540.478

60.085

0

19.018

581.545

10.806

29.824

Investeringen zijn exclusief nieuw beleid
Cursief = investeringen 2019