MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Samenvattend overzicht

1. Samenvattend overzicht voorstellen nieuw beleid
In onderstaand overzicht zijn de voorstellen tot beschikbaarstelling van extra budgetten opgenomen. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.

Samenvattend overzicht voorstellen nieuwe ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)

Begr.

Exploitatie uitgaven

Investeringen

progr.

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Uitwerking bestuursakkoord

1

Jeugdzorg

5

-3.700

-4.700

-5.000

-5.000

2

Volumegroei sociaal domein

1

-1.500

-3.000

-4.500

3

Aanzuigende werking abonnementstarief Wmo

7

-600

-1.000

-1.200

-1.200

4

Rendement investeringen in/ transformatie sociaal domein

1

250

500

750

1.000

5

BUIG

6

2.300

2.500

3.500

3.500

De veelzijdige en en innovatieve economie

A. Economisch profiel

Doorinvesteren in de Apeldoornse economie

6

Investeren veelzijdige economie

9

-220

-220

-220

-220

7

MKB vriendelijke stad

9

-30

-30

-30

-30

8

Programmamanagement Vitale Vakantieparken /Toeristisch toplandschap

9

-120

-120

-120

-120

9

Grond en Ecofactorij 2

9

-100

10

Versterking economisch profiel

9

-100

11

Duurzame uitwijklocatie voor de warenmarkt.

9

0

-97

-17

-17

-200

B. Omgevingswet

12

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

9

-280

-450

-400

-810

C. Hoger onderwijs

13

Reserve Hoger onderwijs

5

-2.000

0

0

0

Dekking reserves

1

2.000

Het toeristisch toplandschap

14

Wij zijn Veluwe!

3, 8, 9

-300

-406

-508

-257

-700

-1.425

-1.350

-1.050

15

Fonds Erfgoed en Cultuurhistorie

8

-50

-100

-100

-150

16

Investeringsimpuls Kunst en verfraaiing openbare ruimte

8

-10

-20

-30

-250

-250

-250

-250

17

Binnenstad goed en groots!

3,9

-215

-199

-208

-207

-2.225

-300

0

-350

-binnenstad aardgasloos dekken uit ambitie 4a energietransitie

30

Programma comfortabele gezinsstad

A. Programma comfortabele gezinsstad

18

Uitvoeren programma comfortabele gezinsstad

3,5

-817

-857

-722

-637

-510

-510

-510

-510

Temporisering pilot verbeteren motoriek jeugd a (vakdocenten)

5

100

100

19

Sport & Bewegen

8

Sport & Bewegen - Sprenkelaar

0

0

0

0

Sport & Bewegen - Zwembad Apeldoorn Noord

-pm

-pm

-pm

Sport & bewegen - Zuiderpark

-pm

-pm

-pm

B. Top-sport

20

Uitvoering (top)sport beleid

8

-95

-95

-190

-190

C. Kunst en cultuur

21

Impuls doorontwikkeling ACEC

8

-180

-180

-180

0

Duurzaam Apeldoorn

A. Energietransitie

22

Energietransisite, werkbudget

4

-250

-250

-250

-250

23

Ontvlechting gemeentelijk Warmtebedrijf Parelhoender

4

-17

-17

-17

-600

B. Circulariteit en klimaatadaptatie

24

Kwartiermaker circulariteit , verbreding naar Cleantech

4

-100

-100

0

0

25

Klimaatbestendig Apeldoorn

3

-181

-14

-25

-5

26

Uitvoeringsprogramma groen en biodiversiteit

3

-480

-478

-473

-472

-1.877

-1.672

-1.912

-1.402

27

Bestrijden onkruid op volhardingen

3

-600

-400

-400

-400

C. Mobiliteit

28

Impuls schone duurzame mobiliteit (verkeersvisie 2016-2030)

3

-125

-185

-60

-60

29

Meerkosten 2x2 tunnel Laan van Osseveld (kap.lasten)

3

0

0

0

-183

-5.000

30

Uitvoeren van de verkeersvisie 2016-2030;

infrastructuur voor fiets en auto

3

0

-114

-114

-114

-2.875

31

2e Tunnel ring - onderzoekskosten

0

32

Concept parkeervisie

3

-200

0

0

0

33

Station West - haalbaarheidsonderzoek

0

Apeldoorn inclusief

34

Wonen en leven in de wijk

- CMO huisvesting

7

-880

-860

-860

-860

-1.585

- CMO kwaliteitscoaches

7

-285

-285

-285

-285

gefaseerde groei naar scenario A

7

71

71

- CMO activeringscoaches

6

-460

-460

-460

-460

gefaseerde groei naar scenario A

6

115

115

- CMO Schuldhulpverlening in de wijk

6

-180

-180

-180

-180

- bijdrage CJG (lagere huisvesting)

7

300

300

300

300

35

Innoveren en transformeren

- Innoveren en transformeren: Meldpunt sociaal

7

-60

-60

-60

-60

36

Lucrato

6

-1.500

-1.200

-900

Inverdientaakstelling Lucrato

6

200

200

200

37

Doorontwikkeling FactorWerk

6

-80

-80

-80

-80

38

Sociaal vangnet

6

-500

-500

-600

-600

Iedereen doet mee

39

Iedereen doet mee, 500 plannen

6

-420

-420

-420

-420

40

Statushouders, dienstverlening plus taalonderwijs

6

-1.178

-1.086

-1.086

-1.086

Burgerparticipatie en revitalisering

41

Initiatievenfonds gebiedsgericht werken

1

-100

-100

-100

-100

42

Smart City

1

-125

43

Smart City: Lichtplan binnenstad (Binnenstad goed en groots!)

9

-50

-3

-6

-50

-50

-50

Veilig Apeldoorn, organisatie en overig

44

Vergunningverlening: meer en intensiever

2

-90

-90

-90

-90

45

Impuls aanpak ondermijnende activiteiten

2

-170

-170

-170

-170

46

Versterking van de beleidscyclus

bedr.v.

-75

-75

-50

-pm

47

Organisatie ontwikkeling

bedr.v.

-1.000

Dekking reserves

1

1.000

48

Uitvoeringskosten gebiedsvisie Beekbergsebroek

3

-7

-7

-7

-190

49

Herinrichting dorpshart Loenen

1

-9

-9

-9

-263

50

Bijdrage BROA

1

282

300

51

Incidenteel hogere verkooptaakstelling vastgoed

1

600

52

Vervanging audiovisuele voorzieningen in de raadzaal

1

-75

-75

-75

-400

Eindtotaal voorstellen nieuwe ontwikkkelingen

-9.348

-13.393

-14.239

-15.257

-11.675

-4.207

-9.072

-3.612