MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Lokale heffingen

Inleiding

De baten van de gemeente bedragen voor 2019 € 601 mln, exclusief verrekening met reserves. Het grootste deel hiervan wordt ontvangen van het Rijk via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en specifieke uitkeringen (bijv. sociale zekerheid, maatschappelijke dienstverlening). Bij de overige baten moet u denken aan bouwgrondexploitatie, interne verrekeningen en eigen belastingen (heffingen, rechten en leges). Bij de heffingen is de onroerende- zaakbelasting de belangrijkste component.
In deze paragraaf is conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per gebonden heffing een overzicht opgenomen van de kostendekkendheid. Ook worden de gehanteerde beleidsuitgangspunten en eventuele kruissubsidiëring toegelicht.

Stand van zaken herziening gemeentelijk belastingstelsel
De staatssecretaris heeft in mei 2018 laten weten dat de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied niet is opgenomen in de fiscale beleidsagenda. De staatssecretaris geeft aan dat de verruiming niet tot één van de vijf prioriteiten behoort. Het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen hebben wel een akkoord gesloten om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken dat heeft geleid tot de programmastart van het interbestuurlijke programma. Daarin is volgens de staatssecretaris onder meer afgesproken om naar aanleiding van het rapport "rekening houden met verschil' gezamenlijk te werken aan het herzien van de financiële verhouding tussen het Rijk en de mede-overheden. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.