MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Veiligheid

Taakvelden:

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 13.717

2,5 %

Baten

€ 1.138

0,2 %