MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Toelichting doorrekening BROA tbv de MPB 2019-2022

1. Inleiding

Ten opzichte van de BROA-doorrekening in de MPB 2018-2021zijn twee nieuw projecten opgenomen. Het betreft de projecten Weteringsebroek Nazorg (BROA 3.18) en Community based powerplants Interregsubsidie (BROA 27.2). Deze projecten worden hieronder nader toegelicht.
Daarnaast worden, met ingang van deze MPB, de toelichtingen op de lopende BROA-projecten niet meer per programma opgenomen onder het kopje nieuwe ontwikkelingen. Omdat het besluit vaak al is genomen voor het uitvoeren van deze BROA-projecten, nemen we de toelichtingen voortaan rechtstreeks onder de doorrekening van de BROA op.   

2. Financieel-technische actualisatie meerjarendoorrekening BROA

2.1 Financieel technische actualisatie

De BROA is in het kader van de BBB 2019-2022 in financieel-technische zin geactualiseerd. Hierbij zijn de rekeningcijfers 2017 verwerkt. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden onder handhaving van bestaand beleid, conform de door de raad laatst vastgestelde BROA (MPB 2018-2021).

Per project is nagegaan

  • wat er moet gebeuren met in 2017 niet bestede budgetten;
  • in hoeverre de fasering van de opgenomen budgetten over de verschillende jaarschijven op basis van actuele inzichten bijgesteld moet worden. De vertraging of versnelling in de uitvoering heeft in veel gevallen een herverdeling van de budgetten over de jaarschijven tot gevolg gehad;

Daarnaast is de actualisatie toegelicht en zijn de rekeningcijfers 2017 in de financiële doorrekening verwerkt.

2.2 Percentage onderuitputting

Sinds enkele jaren wordt er op de BROA-ramingen een percentage onderuitputting toegepast. De reden hiervoor was, dat planningen van projecten in de praktijk uitlopen, waardoor aan het eind van het jaar niet alle beschikbaar gestelde budgetten zijn uitgegeven. In de MPB 2018-2021 gingen we uit van 70% uitgaven in het eerste jaar. Gezien de werkelijke uitgaven van 2017 zien we geen aanleiding om de onderuitputting aan te passen. In de huidige doorrekeningen hebben we gerekend met de volgende percentages: 70% in het 1e jaar, 15% in het 2e jaar en 15% in het derde jaar.

3. Resultaten financieel technische actualisatie

De financieel technische actualisatie heeft geleid tot een actuele doorrekening van de BROA. De actualisatie van de projecten heeft ertoe geleid dat de fasering van de meeste projecten is gewijzigd en enkele BROA-projecten financieel zijn afgerond
Zoals bekend, mogen reserves op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in geen van de jaarschijven een negatieve stand vertonen. De doorrekening van BROA voldoet aan dit criterium. De BROA laat in het laatste jaar een voordelig saldo zien van € 582.000. In deze MPB 2019-2022 stellen wij voor om dit bedrag gefaseerd aan de exploitatie van algemene dienst toe te voegen. In 2019 wordt € 282.000 en in 2020 wordt € 300.000 onttrokken aan de BROA. Het eindsaldo van de BROA wordt daarmee teruggebracht naar 0.

4. Toelichting BROA-projecten 2018 en latere jaren

Om meer inzicht te geven in het verloop van de BROA projecten wordt ook een toelichting gegeven op de projecten die in het lopende begrotingsjaar (2018) zijn of worden afgerond. Voor deze projecten is een toelichting opgenomen na het overzicht van de projecten.
Ook de lopende en de nieuwe BROA projecten worden, zoals boven vermeld, hier nader toegelicht

Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (in dit overzicht zijn de vooruit ontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Reserve per 1-1

4.561

3.747

2.165

792

245

82

20

6

0

0

Algemene voeding

1)

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

500

2)

Bijdrage van de A.D. MPB 2016-2019

475

3)

Bijdrage aan de A.D. MPB 2019-2022

-282

-300

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

500

193

-300

0

0

0

0

0

0

0

Programma 1: Groene Mal

187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 4: Binnenstad

-25

-14

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

-1.031

-242

-150

-50

-50

-40

0

0

0

0

Programma 9: Complete wijken

-465

-1.738

-143

-130

0

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer

-126

-120

-380

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

-107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 16: Overige

-310

-20

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal netto onttrekkingen lopend en lopend nieuw beleid

-1.877

-2.134

-673

-180

-50

-40

0

0

0

0

Verwacht uitgavenpatroon

2018

-1.314

-282

-282

- verwachte uitgaven 1e jaar

70%

2019

-1.494

-320

-320

- verwachte uitgaven 2e jaar

15%

2020

-471

-101

-101

- verwachte uitgaven 3e jaar

15%

2021

-126

-27

-27

2022

-35

-8

-8

2023

-28

-6

-6

2024

0

0

0

2025

0

0

0

2026

0

0

2027

0

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

3.747

2.165

792

245

82

20

6

0

0

0

Uitgaven na 2027

0

Eindsaldo

0

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(bedragen x € 1.000)

Overzicht BROA-projecten

(bedragen x € 1.000)

Programma's

Eenheid

MPB

Restant t/m

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

progr./ taakveld

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Programma 1: Groene Mal

Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)

3.15

Beekbergsebroek

RL

prog. 3/

Bijdrage derden RWS

5.7

214

3.17

Landschapsbeheer

RL

prog. 3/

-89

- bijdrage provincie Gelderland

5.7

62

3.18

Weteringse broek nazorg

RL

prog. 3/

- geraamde kosten

5.7

-275

- te ontvangen subsidies provincie Gelderland

275

Totaal A-projecten programma 1

187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 4: Binnenstad

4.2

Binnenstad

PVG

prog.9/

-25

-14

8.1

Totaal A-projecten programma 4

-25

-14

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

ISV-3 subsidie: € 1,7 mln

14.1

Kanaalzone

RL

prog. 9/

3.2

- Aanleg kade Pilot Zuid

-981

-192

-100

Kanaalzone projectbureau

PJ

prog. 9/

-50

-50

-50

-50

-50

-40

3.2

Totaal A-projecten programma 8

-1.031

-242

-150

-50

-50

-40

0

0

0

0

Programma 9: Complete Wijken

9.5

Duurzame aanpak winkelcentrum Kerschoten

-190

9.6

Verduurzamen van voorzieningen in wijken

prog. 9/

en dorpen

8.1

10

9.7

Verbeteren kwaliteit parken

POW

prog. 9/

-210

8.1

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

PROJ

prog. 9/

-75

-143

-143

-130

('t Podium/openbare ruimte)

8.1

15.3

ISV-3 budget parkeergarage Anklaar

RL

prog. 3/

-1.595

2.2

Totaal A-projecten programma 9

-465

-1.738

-143

-130

0

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer

11.0

Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisport/

RL

prog. 3/

-26

verdubbeling Zutphensestraat

2.1

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

RL

prog. 3/

-100

-120

-380

2.1

Totaal A-projecten programma 14

-126

-120

-380

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

ISV subsidie 2005-2007: € 0,254 mln

27.1

Bodemmodule

RL

prog. 4/

-107

7.4

27.2

Interreg subsidie: Community based powerplants

RL

Prog. 4/

- geraamde uitgaven

7.4

-55

-59

-46

- te ontvangen Europese subsidie

55

59

46

Totaal A-projecten programma 15

-107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 16: Overige

30.5

Investeringen 2014-2017

prog.1/

- ondersteuning startende ondernemers

S&R

0.1

-30

-20

- ondernemende stad, toerisme,

comfortabele stad, citymarketing

S&R

-180

- topsportevenementen (o.a. Giro d'Italia)

JZW

-100

Totaal A-projecten programma 16

-310

-20

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL

-1.877

-2.134

-673

-180

-50

-40

0

0

0

0

Toelichting projecten BROA

1. In 2019 lopende BROA projecten

Programma 4: Binnenstad

BROA 4.2 Binnenstad    
MPB programma 9/taakveld 8.1
De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om de binnenstad van een 6,5 naar een 8 te brengen. Door het project als één van de onderdelen van het strategisch kader te benoemen, is duidelijk kenbaar gemaakt dat de raad groot belang hecht aan het slagen van dit project. In 2017 hebben wij capaciteit ingezet om het vestigingsklimaat, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Binnenstad te verhogen. Wij proberen hiermee onder meer de ondernemers te stimuleren te investeren in de binnenstad. Voorbeelden hiervan zijn het voormalige V&D-gebouw, de Oranjerie en de Marktstraat. Deze investeringen bieden mogelijkheden voor extra werkgelegenheid, attractiviteit en levendigheid in de binnenstad. Daarnaast zijn we bezig geweest met de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar wooncomplexen in de binnenstad. Mede hierdoor is een extra instroom van met name jongeren op gang gekomen. Het resterend budget eigen middelen zal worden ingezet voor programmamanagement van de Binnenstad in 2018 en 2019.

Programma 8: Kanaalzone

BROA 14.1 Kanaalzone
MPB programma 9/taakveld 3.2
Met een ontwikkelende partij worden de plannen verder uitgewerkt voor de Remeha en kwekerij locatie (beide onderdeel van de ontwikkeling Vlijtsepark) waar het Stadscontract op gebaseerd is. Het betreft het saneren van een omvangrijke bodemverontreiniging en de bouw van ca 92 woningen. In 2018 zal een bestemmingsplanprocedure worden gestart en conform de planning zal het bouwrijp maken (met als onderdeel de sanering) in het tweede kwartaal van 2019 starten. De uitgifte van de eerste kavels en start bouw is dan laatste kwartaal van 2019 gepland. Op het Zwitsal terrein zal de openbare ruimte voor een deel ter hand genomen worden en wordt hiermee uitvoering gegeven aan de afspraken. Met de provincie zal worden afgesproken dat een deel van de realisatie van de afspraken buiten de contractperiode plaatsvindt. Omdat met de ontwikkelende partij contracten worden gesloten, kan hier voldoende zekerheid worden geboden.   

Programma 9: Complete wijken

BROA 15.1 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen
MPB programma 9/taakveld 8.1
Fase 3 en 4 van 't Podium zullen de komende jaren door worden ontwikkeld. De gemeente faciliteert deze ontwikkeling waarbij onze apparaatskosten komende jaren ten laste van het BROA-budget 15.1 komen. De uitgaven voor 't Podium voor fase 4 worden geraamd voor 2019 en verder, omdat het tijdelijke winkelcentrum voor Anklaar naar verwachting t/m 2018 in het plangebied van 't Podium gesitueerd zal zijn.

BROA 15.3 Parkeergarage Anklaar
MPB programma 3/taakveld 2.2
De provinciale bijdrage voor het BROA-project Zevenhuizen (ISV3 budget) wordt aangewend voor realisatie van de parkeergarage onder het nieuwe winkelcentrum Anklaar. In 2002 zijn met het Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen de eerste stappen gezet om van het gebied Zevenhuizen een prettige en aantrekkelijke woonomgeving te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is de onder maaiveld en onder het winkelcentrum gelegen parkeergarage Anklaar.  De garage is éénlaags en heeft totaal 535 parkeerplaatsen. In 2010 is een Ontwikkelrealisatie overeenkomst met MAB aangegaan nadat de raad in 2010 goedkeuring heeft gegeven op het Masterplan. Hoewel het gehele gebied wordt ontwikkeld door een ontwikkelaar en wordt verkocht aan andere partijen, zal de parkeergarage Anklaar na realisatie door ontwikkelaar turnkey in eigendom worden overgedragen aan de gemeente. Naar verwachting zal deze overdracht in 2019  plaatsvinden en zal het BROA-budget in dat jaar besteed worden.

Programma 14 : Verkeer

BROA 25.11 Startbudget Tunnel Laan van Osseveld
MPB programma 3/taakveld 2.1
De totale kosten voor de tunnel met in totaal 2 rijstroken voor het autoverkeer worden geraamd op ca € 18,7 miljoen, waarvan het ministerie van I&W 50% voor haar rekening neemt. In de MPB 2016-2019 is € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld. In de MPB 2017-2020 is in totaal een bedrag gereserveerd van € 32,4 miljoen. In de MPB 2018-2021 is een krediet beschikbaar gesteld van € 4 miljoen. Tezamen met de in 2017 toegezegde provinciale bijdrage van maximaal € 3 miljoen, is er in totaal maximaal € 10 miljoen beschikbaar als cofinanciering. De uitvoering van de tunnel zal in de periode 2020-2021 plaatsvinden.

BROA 27.2 Community based powerplants; Interreg subsidie
MPB programma 3/taakveld 2.1
De gemeente Apeldoorn neemt als zelfstandig partner deel aan het Interreg NWE project betreffende community-based virtual power plants (cVPP). Dit project is een vervolg op het Interreg-project ‘ACE’ in Loenen. Doel is het ondersteunen van duurzame burgerinitiatieven door het opzetten van drie community-based virtual power plants (waaronder één in Loenen). Deze ‘virtuele energiecentrales’ zijn clusters van decentrale opwekkingsinstallaties zoals bijvoorbeeld zonnecellen die vanaf een centraal punt kunnen worden aangestuurd. Daarnaast zal ook een model worden ontwikkeld om ontwikkeling en verspreiding van cVPP’s te verbeteren en is het de bedoeling dat meerdere cVPP’s gerepliceerd worden binnen de deelnemende lidstaten (Nederland, België en Ierland). Over de jaren 2018 tot 2020 verspreid, gaat het om een subsidie van € 161.000.

Programma 16: Overige

BROA 30.5  Investeringen 2014-2017
MPB programma 1/taakveld 0.1
In de MPB 2014-2017 heeft uw raad besloten 4 jaar lang € 300.000 te investeren in aantrekkelijkheid van de stad. Er zijn 6 thema's waarop die sturing in om Apeldoorn extra aandacht vraagt: (1) slimme concepten voor de binnenstad; (2) meer groen in de stad, (3) het uitlokken van extra bestedingen door een aantrekkelijker en zichtbaarder aanbod van cultuur, horeca en top(sport)evenementen; (4) het aanbieden van een toeristisch toplandschap waarbinnen de stad Apeldoorn meer profijt haalt uit de Veluwe en de toeristische attracties; (5) meer innovatie in de topsectoren van onze economie; (6) een groter hoog opgeleid arbeidspotentieel in en om de stad. Voor deze thema’s is over de jaren 2018 t/m 2019 nog € 330.000 beschikbaar.

2. In 2018 af te ronden BROA projecten

Programma 1: Groene Mal

BROA 3.15 Beekbergsebroek
MPB programma 3/taakveld 5.7
Dit project betreft het op niveau brengen van de De Maten en de aansluiting daarvan op het Beekbergerwoud. Het gebied Beekbergsebroek vormt hiervan een belangrijk onderdeel. We investeren in het Matenpark en in de rand van sportpark de Maten. De verbinding van Matenpark naar viaduct Elsbosweg is gereed. Groene verbinding Beekbergse Broek is in ontwikkeling en is in 2017 beëindigd. De financiële afronding zal in 2018 plaats vinden.

BROA 3.17 Landschapsbeheer
MPB programma 3/taakveld 5.7
Voor dit project is van de provincie Gelderland een subsidie ontvangen van € 199.000. Deze subsidie is bestemd voor het versterken van het landschapsaanleg en –herstel en is aangewend voor landschapsversterking algemeen, Loenen en Beekbergsebeek. Daarbij gaat het met name om ondersteuning van dorpsraden en aanleg van singels, laanbeplantingen, knotboomrijen, wandelpaden herstel poelen. Er zijn 19 aanvragen voor aanleg van landschapselementen goedgekeurd, waarvan inmiddels ruim de helft is uitgevoerd. Verder is een Landschapsimpuls in Noord Apeldoorn met naar verwachting 20 projecten in voorbereiding. Daarnaast zijn twee Klompenpaden aangelegd, het Uddelermeerpad en het Loener Enkenpad en drie Klompenpaden in Oosterhuizen, Klarenbeek en Hoenderloo. De regeling Landschapsversterking is een groot succes. Alle beschikbare budgetten zijn beschikt. We zitten nu in de laatste fase van realisatie en afronding. Uitbetaling van het restant vindt in 2018 plaats.

BROA 3.18 Weteringsbroek nazorg
MPB programma 3/taakveld 5.7
De provincie heeft in 2015 subsidie verleend voor de realisatie van nieuwe natuur in het Weteringse Broek. In 2018 wordt de subsidie definitief vastgesteld. Hiermee richten wij de laatste 7,5 ha natuur in om daarmee tot een afronding van onze opgave uit de Gebiedsvisie te komen. Deze is sinds 2007 in uitvoering. Daarmee is aan de noordoostkant van de stad een groen recreatief uitloopgebied voor Zevenhuizen/Zuidbroek en de dorpen gerealiseerd. Bij de afronding van dit laatste deel gaat het om een investering van € 275.000.

Programma 9: Complete wijken

BROA 9.5 Wijken – Orden en Kerschoten (GSO-4) en Duurzame aanpak winkelcentrum Kerschoten
MPB programma 1/taakveld 0.1
In 2017 is fikse vertraging in dit project ontstaan. Dit is enerzijds veroorzaakt door een aantal waterleidingbreuken op het winkelcentrum. Hierdoor moest het vervangen van de waterleidingen naar voren worden gehaald waardoor andere werkzaamheden niet konden plaatsvinden. Anderzijds waren de winkeliers niet tevreden met het plan van de beek in het winkelcentrum. Zij hebben het onderwerp geagendeerd voor behandeling in de gemeenteraad. Inmiddels kan het plan op brede waardering rekenen.
In 2018 zullen de werkzaamheden in het winkelcentrum uitgevoerd en afgerond worden.

BROA 9.6 Verduurzamen van voorzieningen in wijken en dorpen
MPB programma 9/taakveld 8.1
Dit project betreft het verduurzamen en toekomstbestendig en multifunctioneel maken van buurt- en dorpshuizen met aandacht voor klimaat(adaptie), energieverbruik en sociale cohesie. In 2018 wordt nog een bedrag terugontvangen dat ten onrechte is uitbetaald.

BROA 9.7 Verbeteren kwaliteit parken
MPB programma9/taakveld 8.1
In 2017 is de promenade bij Doc Zuid gerealiseerd aan de parkzijde en zijn de asfaltpaden in het middengedeelte van het Zuiderpark aangelegd. Verder zijn diverse bestaande zitbanken verplaatst aansluitend op de nieuwe paden en zijn extra bomen geplant. Daarnaast is er een bijdrage gedaan aan de fitnesstrail in Park Zuidbroek.
Begin 2018 worden de plantvakken op de promenade bij Doc Zuid aangeplant en de banken voor rolstoelgebruikers in het Zuiderpark geplaatst.
Verder zal het restant budget, als gevolg van de fasering in het kader van de aanleg van de beek door het Zuiderpark, in 2018 besteed worden aan de aanleg van de overige paden, de hondenuitlaatplaats en het plaatsen van lichtmasten. Bij de actualisering is de bijdrage van de BROA 15.2 Zuid van € 292.250 verwerkt.

Programma 14 : Verkeer

BROA 11.0 Infrastructuur Oostzijde Stad/Omnisport/verdubbeling Zutpensestraat
MPB programma 3/taakveld 2.1
Het project is inmiddels afgerond. In 2018 wordt nog een factuur verwacht voor bewegwijzering.

Programma 15: Milieu  

BROA 27.1 Bodemmodule
MPB programma 4/taakveld 7.4
Het gebiedsgericht grondwaterbeheersysteem Apeldoorn (GgbA) is ingericht en operationeel gemaakt. Binnen het GgbA worden ernstige gevallen van bodem- en grondwaterverontreinigingen verwijderd of beheersbaar gemaakt. Het systeem is succesvol blijkens een aantal concrete afkoopsituaties met een waarde van ongeveer
€ 1,5 miljoen die onlangs door het college zijn geaccordeerd (voormalige Sparta locatie, Arnhemseweg 66, 1e Wormenseweg 38, Staalweg en Methusalemlaan ). Het GgbA werkt, waardoor met extern geld ernstige gevallen van bodem- en grondwaterverontreinigingen binnen Gemeente Apeldoorn verwijderd of beheersbaar worden gemaakt. Daarnaast zijn er concrete saneringen uitgevoerd op o.a. de Bosatex locatie Asselsestraat, is de afdeklaag van de stortplaats gelegen aan de Zuster Meijboomlaan hersteld en is er opdracht gegeven voor de grondwatersanering aan de Methusalemlaan die in 2018 en verder uitgevoerd wordt.