MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Vastgoed

Actuele ontwikkelingen & programma 2019

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
In de afgelopen jaren heeft besluitvorming plaatsgevonden over het project verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Door de Raad is, na het aanvullend besluit in 2017, een krediet van totaal € 9,5 miljoen beschikbaar gesteld. In 2016/2017 zijn de eerste maatregelen uitgevoerd en is hierover voor het eerst gerapporteerd in het MPV 2017. In 2018 wordt hierover aan de raad - naast het MPV 2018 - separaat gerapporteerd. In de periode 2018-2020 zal een groot deel van de overige maatregelen worden uitgevoerd.

Gemeentewerf Noord
In 2017 heeft de raad ingestemd met het programma van eisen en het benodigde krediet (€ 7 miljoen). In 2018 zal de feitelijke realisatie plaatsvinden, in 2019 de oplevering.

Parkeergarage Anklaar
De parkeergarage Anklaar zal na realisatie door ontwikkelaar turn-key in eigendom worden overgedragen aan het Vastgoedbedrijf). Naar verwachting zal dit in 2019 plaatsvinden.

Huis van de Stad
In 2017 zijn het definitief ontwerp en aanbesteding afgerond, waardoor in 2018 zal worden gestart met de uitvoering. In 2019 dient de renovatie voltooid te zijn.

Cultuurkwartier (Huis van Schoone Kunsten en CODA)
In 2017 is gewerkt aan het plan met maatregelen die nodig zijn voor het verbeteren van het Cultuurkwartier, in 2018/2019 zal hier verder aan worden gewerkt en worden uitgevoerd.

Sporthal Zuiderpark
In 2017 is gewerkt aan een scenariostudie voor de toekomst van de sporthal. In 2017 is de Raad hierover geconsulteerd en heeft u aangegeven ‘nieuwbouw’ een interessante optie te vinden. Dit zal naast renovatie nader worden uitgewerkt. In 2018 zal aan de raad een scenario worden voorgesteld voor verdere uitvoering.

Sportvelden en kleedaccommodaties
Een aantal kleedaccommodaties nadert het einde van haar technische levensduur. Dit geldt tevens voor een aantal sportvelden. In 2018 zal voor enkele accommodaties een renovatieplan c.q. actueel onderhoudsplan worden opgesteld. Voor de accommodatie Robur 58 is door de raad in 2018 een krediet verstrekt.

Landgoed Woudhuis en bossen
De businesscase voor (het hart van) het Landgoed Woudhuis bleek op het onderdeel vastgoedexploitatie voor de externe partijen niet haalbaar. Momenteel wordt door de gemeente gewerkt aan een toekomstplan in samenwerking met de partijen. Een renovatieplan van het Landgoed zal hier onderdeel van uitmaken. De kredietaanvraag voor de renovatie van de witte villa (Het Woldhuis 11) is inmiddels verstrekt. Voor de overige opstallen zal nog een plan worden gemaakt. Ook is in 2017 onderhandeld over de erfpachtovereenkomsten (bossen) met Geldersch Landschap. De verwachting was dat dit in 2017 afgerond zou zijn. Dit traject blijkt meer tijd te kosten dan vooraf ingeschat en zal daarmee doorlopen in 2018.

Centrum Maatschappelijk Ondersteuning (CMO)
Ten behoeve van een Centrum voor Maatschappelijke Opvang (onderdeel van de basisinfrastructuur van de algemene voorzieningen van Apeldoorn) wordt in 2018 door het vastgoedbedrijf de locatie Zilverschoon aangekocht en verbouwd. Ook zullen in lijn met MPB 2019-2022 op een tweetal andere locaties (MFC dok Zuid en wijkcentrum De Stolp) verbouwingen ten behoeve van CMO’s gaan plaatsvinden.

Parkeergarage Koningshaven.
In relatie tot de ontwikkeling van het projectgebied Havencentrum wordt naar verwachting in 2019 voor parkeergarage Koningshaven een renovatie-/verduurzamingsplan opgesteld.

Wettelijke bepalingen brandveiligheid
In navolging van het inzichtelijk maken van de maatregelen die nodig zijn in kader van de wettelijke bepalingen brandveiligheid voor het stadhuis, wordt ook voor het overige deel van de portefeuille een projectplan gemaakt met te nemen maatregelen in kader van de wettelijke bepalingen brandveiligheid. In dit projectplan zullen de inhoudelijke maatregelen en de bijbehorende financiële consequenties worden benoemd en zo veel mogelijk meegenomen in het spoor van onze vigerende MJOP’s.

Wettelijke bepalingen asbestsanering
In het kader van de wettelijke bepalingen asbestsanering is in 2017 gestart met een inventarisatie van maatregelen die noodzakelijk zijn voor deze veranderende wet- en regelgeving, en in kader van beheersen van risico en veiligheidsaspecten. Op basis van de inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld, waarbij uitvoering zo veel mogelijk wordt meegenomen met onze vigerende MJOP’s. De uitvoering dient uiterlijk 2024 voltooid te zijn.