MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Milieu

Ambities & speerpunten

Ambitie van het programma

Wereldwijd, nationaal, provinciaal en regionaal staat duurzaamheid hoog op de agenda. Het klimaat verandert door toename van broeikasgassen in de lucht en grondstoffen raken op. Overheden sluiten internationaal en nationaal klimaat- en grondstoffenakkoorden. Ook de gemeente Apeldoorn, als grootste gemeente van de Cleantech Regio, zet in op verduurzaming. We focussen ons op het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de gemeente Apeldoorn: wat kunnen onze inwoners, onze bedrijven en wij als gemeente zelf doen om de impact op onze omgeving zo klein mogelijk te maken? Dit gaat niet alleen over energietransitie (van fossiele naar duurzame brandstoffen), maar ook over het verminderen van het gebruik van grondstoffen en het gezonder maken van onze omgeving (schoner en stiller).  

We willen de ecologische voetafdruk van Apeldoorn in 2022 als volgt verkleinen:
- De uitstoot van CO2 is in Apeldoorn met 25% verminderd (ten opzichte van 2014)
- Het gebruik van grondstoffen is in Apeldoorn met 25% verminderd (ten opzichte van 2017)
- Het schoner en stiller maken van Apeldoorn (ten opzichte van 2018):
    - de luchtkwaliteit in de openbare ruimte ligt minimaal 25% onder de EU-norm
    - van alle asbestdaken is 50% verwijderd
    - de geluidsbelasting in de openbare ruimte is verminderd tot maximaal 63 dB
    - de verontreinigingen in het grondwater zijn met 10% verminderd
Bovenstaande moet als ambitie worden gelezen. De lat ligt hoog. Gemeenten hebben een voortrekkersrol en zijn de spin in het web tussen regelgeving/subsidies vanuit Europa/rijk/provincie richting bedrijven en particulieren. De daadwerkelijke resultaten hangen uiteraard samen met de inspanningen die door derden worden verricht. De gemeente zal door voorlichting, stimulans, faciliteren en monitoren haar invloed aanwenden.

Speerpunten van beleid

Het programma duurzaamheid levert een belangrijke bijdrage aan de strategische doelen en topthema’s van de gemeente Apeldoorn, zoals comfortabele gezinsstad en de ondernemende stad. We merken, dat zowel bewoners als bedrijven zich ervan bewust zijn dat ze komende jaren de transitie naar een duurzame woon- en werkomgeving moeten maken. Voor wat betreft het strategisch doel toeristisch toplandschap zijn er minder concrete prestaties in het programma te vinden. Al zou natuurlijk wel aangesloten kunnen worden bij het verduurzamen van de toeristische sector in Apeldoorn en is het wellicht een kans duurzaamheid in de profilering van de Veluwe voor haar bezoekers mee te nemen (toeristen willen steeds meer een duurzaam product). Dat dit programma een bijdrage levert aan het strategisch doel duurzaamheid is duidelijk; vergeet daarbij echter niet dat dit strategische doel ook over werkgelegenheid (programma 9) en klimaatadaptatie (programma 3) gaat.
Voor wat betreft de nieuwe thema’s van ons college (inclusiviteit, participatie en financieel gezond) kan worden geconcludeerd dat dit begrotingsprogramma daarop direct aansluit. De verduurzaming van Apeldoorn zal van bewoners, bedrijven en van onszelf investeringen vragen. Daarop wordt in deze begroting ook ingezet. Tegelijkertijd wordt de uitdaging (zoals ook landelijk in het kader van het Klimaatakkoord belicht) te kijken of iedereen met deze energietransitie (ook financieel) mee kan. In elk geval is verduurzaming een thema waarop actief de samenwerking met inwoners, woningbouwcorporaties, instellingen en bedrijven gezocht wordt. Want alleen dan kunnen de eerste stappen in deze transitie succesvol worden gezet.

Uitgavenverdeling binnen programma

Inkomstenverdeling binnen programma