MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële positie

Naast het weerstandsvermogen zijn er ook andere graadmeters voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Met ingang van 2016 moeten gemeenten op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording deze financiële kengetallen opnemen in de paragraaf Weerstandsvermogen. Voor het financieel herstel hebben we de omvang van de Algemene Reserve in 2022 als richtpunt genomen. Ook willen we ons eigen vermogen vergroten en onze schuldpositie klein houden. Onze solvabiliteit en netto gecorrigeerde schuldquote zijn ijkpunten, waaraan we meten of we dat doel hebben bereikt. Voor de andere kengetallen gebruiken we de normen van de provincie Gelderland. In de tabel hieronder hebben wij die normen verwerkt.

Financiële kengetallen

Financiële Kengetallen einde jaar

Rekening

 2016

Rekening 2017

Begroting

2018

Begroting 2019

Norm

a

Weerstandsvermogen

-0,22

0,67

1,14

2,75

>1

Voldoende

b

Algemene reserve/ reserve tekort
grondbedrijf eind 2022 (in miljoenen)

€ 38,8

€ 56,4

€ 34,8

€ 56,1

> €20

 Goed

c

Netto schuldquote

113,12%

89,67%

101,26%

90,73%

<100%

Voldoende

d

Netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen

101,84%

81,01%

91,70%

82,02%

< 90%

Goed

e

Solvabiliteitsratio

8,32%

11,39%

8,98%

11,12%

> 20%

 Matig

f

Structurele exploitatieruimte

0,58%

3,84%

0,60%

0,5%

> 0,6%

 Matig

g

Grondexploitatie

10,85%

11,73%

5,53%

5,97%

< 20%

Goed

h

Belastingcapaciteit

96,13%

96,08%

96,08%

98,31%

< 95%

Matig

Toelichting

  1. Weerstandsvermogen

Zie toelichting in paragraaf 1.

  1. Algemene reserve

We hebben de raming van de Algemene Reserve geactualiseerd op basis van deze MPB 2019-2022, zie bijlage 1 bij deze begroting. We hebben de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 en de berekende afdracht van het Grondbedrijf aan de AD per 1 januari 2018 toegevoegd aan de Algemene Reserve.
We zien de bestemmingsreserve van het Grondbedrijf groeien. Het Grondbedrijf verwacht dat bij de resultaatbepaling over 2018 mogelijk € 9,4 miljoen van de reserve van het Grondbedrijf zou kunnen vrijvallen ten gunste van de AD. Een eventuele afdracht verwerken we in de jaarrekening 2018. In deze MPB is hiermee nog geen rekening gehouden.

c. Netto schuldquote (verplicht)

De netto schuldquote laat zien hoeveel schuld we hebben in verhouding tot onze baten. We zien, rekening houdend met onze geplande investeringen, dat onze schuld komende jaren iets toeneemt. Echter ook onze baten nemen toe, zodat de schuldquote daalt. We streven naar een schuldquote kleiner dan 90%.

d. Netto schuldquote gecorrigeerd[1] (verplicht)

Voor een financieel gezonde situatie moet deze netto schuldquote lager zijn dan 90%. Voor de schuldquote gecorrigeerd houden we de volgende normen aan:

Netto schuldquote

<90%

<100%

100%<>130%

>130%

Kwalificatie

Goed

voldoende

Matig

Onvoldoende

 De gecorrigeerde schuldquote was vorig jaar al gedaald onder de 90% en zal komende jaren verder dalen.

e. Solvabiliteitsratio

We hanteren de volgende normen voor onze solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal passiva):

Solvabiliteit

≥  20%

15% <>20%

   10 %<>15%

   < 10%

Eigen vermogen

> 160 mln

120 <>160 mln

 80 <> 120 mln

< 80 mln

Kwalificatie

Goed

voldoende

Matig

Onvoldoende

We willen onze solvabiliteit terugbrengen op het niveau van 2008. De komende jaren is onze solvabiliteit nog te laag. Op basis van deze jaarrekening en de aannames in de MPB 2019 -2022 bedraagt ons eigen vermogen eind 2019 € 85 miljoen. Onze solvabiliteit is verbeterd naar 11,1 %, maar nog steeds matig. De prognose voor de komende jaren is positief. Onze solvabiliteit groeit sneller dan verwacht. We streven naar een goede solvabiliteit eind 2026.

f. Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte er is om extra eigen lasten te dragen. Onze structurele exploitatieruimte is beperkt.

g. Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Het kengetal geeft het risico aan dat we lopen door waardevermindering van grond die we nog niet in exploitatie hebben genomen en van bouwgrond in exploitatie. Onze grondexploitatie heeft de kwalificatie goed.

h. Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit laat zien hoe de belastingdruk van onze gemeente zich verhoudt ten
opzichte van het landelijke gemiddelde.
Onze belastingdruk op basis van de woonlasten 2018 (COELO Atlas van de lokale lasten 2018) ligt onder het landelijk gemiddelde.

[1] De correctie heeft te maken met geld dat wij aan anderen hebben geleend.