MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Lokale heffingen

Overzicht belastingen en heffingen

Gemeenten zijn beperkt in de soorten belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. De tarieven van deze belastingen worden in beginsel jaarlijks trendmatig verhoogd, echter per belastingsoort kan daarvan worden afgeweken. In het bestuursakkoord hebben we afgesproken, dat onze gemeentelijke belastingen (ongebonden belastingen) maximaal met de inflatie, in 2019 2,4%, omhoog gaan. Het inflatiepercentage baseren we op de trendmatige groei BBP, prijsontwikkeling nationale bestedingen (pnb), zoals opgenomen in de meicirculaire Gemeentefonds.
Naast deze belastingen, heft de gemeente rechten, heffingen en leges voor taken en individuele dienstverlening aan haar burgers. De gemeentelijke kosten voor deze zogenaamde gebonden belastingen worden maximaal kostendekkend doorberekend in de tarieven. De kosten die de gemeente maakt (intern gewogen index) om onder andere deze diensten te verlenen, stijgen gemiddeld met 2,9%. De gemeentelijke belastingen en retributies die in 2019 in Apeldoorn worden geheven zijn:

Ongebonden belastingen

Gebonden belastingen

Onroerende- zaakbelastingen

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Rioolheffing

Parkeerbelastingen

Leges

Precariobelasting

Begraafplaatsrechten

Toeristenbelasting

Marktgelden

Reclamebelasting

Het BBV
Het BBV schrijft voor dat de kosten van overhead niet doorberekend mogen worden in de tarieven van gebonden belastingen. Hier wordt een extra comptabele berekening van gemaakt:

  • de kosten van overhead worden centraal geraamd in het programma overhead. Vanuit dit programma kan vervolgens een overheadtarief per uur berekend worden.
  • op basis van de geraamde uren per gebonden belasting worden de overheadkosten toegerekend

Het overheadtarief 2019 bedraagt € 35,49 per uur. In de overzichten van de kostendekkendheid van de gebonden belastingen, zijn de overheadkosten apart vermeld. Ook de kosten van het betreffende taakveld en de btw zijn apart opgenomen. De wijze waarop de rente wordt toegerekend, wordt nader toegelicht in de paragraaf financiering.