MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Lokale heffingen

Geraamde opbrengsten 2019 ten opzichte van 2018

In de tabel hieronder zijn, met inachtneming van de voorstellen uit hoofdstuk 3, de geraamde opbrengsten voor 2019 vergeleken met de geraamde opbrengsten van 2018. Voor een toelichting op de hierna vermelde bedragen verwijzen wij u naar voornoemd hoofdstuk over de financiële beschouwingen.

(bedragen in €)

2018

2019

-  OZB                   

49.822.000

50.382.000

-  Afvalstoffenheffing

16.576.000

16.842.000

-  Rioolheffing

11.544.000

11.865.000

-  Parkeerbelasting
-  Omgevingsvergunning bouwen
-  Leges burgerzaken

Overig

3.705.000
3.401.000
2.917.000

4.117.000
4.653.000
1.858.000

-  Precariobelasting*

770.000

652.000

-  Hondenbelasting

771.000

771.000

-  Toeristenbelasting                     

1.817.000

1.959.000

-  Begraafrechten   

1.573.000

1.617.000

-  Leges vergunningen publiek domein
-  Reclamebelasting

231.000

375.000

236.000

384.000

-  Marktgelden

310.000

317.000

Totaal     

93.812.000

95.640.000

* exclusief precario kabels en leidingen, waarvan de aanslag nog niet definitief is vastgesteld.