MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Financiering

Netto schuldquote en houdbaarheid financiën

In het collegewerkprogramma hebben wij als aandachtspunt de Schuld(quote) benoemd.

Voor de definitie van de schuld hebben wij besloten om aansluiting te zoeken bij de wettelijk gehanteerde definitie. Deze berekeningswijze van de Netto Schuldquote is vastgesteld als één van de financiële kengetallen voor gemeenten, waarbij zowel terug als vooruit gekeken wordt. In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing hebben wij ijkpunten voor enkele kengetalllen benoemd, waaronder ook die voor de (Gecorrigeerde) Netto Schuldquote.

De definitie van de gecorrigeerde Netto Schuldquote luidt:
(Onderhandse leningen+overige vaste schuld+kortlopende schuld+overlopende passiva -langlopende uitzettingen - kortlopende (debiteuren) vorderingen en uitzettingen – liquide middelen – overlopende activa)/ totaal van de inkomsten op de exploitatiebegroting.

Onze gecorrigeerde Netto Schuldquote kwam per 31-12-2017 uit op 80,7%.
Op basis van de MPB 2018 verwachtten wij we uit te komen op 91,7% per eind 2018. In de nieuwe MPB 2019-2022 verwachten wij uit te komen op 82,02% per eind 2019.

Hoe kunnen we meer concreet de Schuldquote verlagen?

  • Indien we de inkomsten in de exploitatie kunnen opvoeren heeft dat een positief effect. Als die inkomsten worden toegevoegd aan de reserves kan er schuld worden afgelost. Dan ontstaat een extra positief effect op de netto schuldquote;
  • Wij zijn al enkele jaren onderweg om een belangrijk deel van de voorraad oneigenlijk bezit te verkopen. Met de opbrengst is en zal een deel van de schulden worden afgelost;
  • De gemeente heeft er eerder voor gekozen om van actief naar passief grondbeleid te gaan. Voor de huidige projecten binnen het Grondbedrijf zal de actieve rol blijven bestaan. Daarnaast zien we nu een wijziging van beleid naar meer situationeel grondbeleid. Mogelijk draagt deze wijziging dan minder of niet bij aan het verlagen van de Schuldquote.

Al deze mogelijkheden hebben (politiek bestuurlijke) consequenties, die verder gaan dan alleen een verlaging van de Netto Schuldquote.

Overigens is de verwachting dat de netto schuldquote in de komende jaren verder zal verbeteren, daarbij zijn de volgende opmerkingen te maken:

  • Toename Algemene Reserve, wij “sparen” vanuit de begroting om de Algemene Reserve de komende jaren verder te verhogen. In de praktijk betekent dit dat als er meer geld binnen komt dan eruit gaat, er direct een deel van de (korte)schuld wordt afgelost;
  • Diverse investeringen waaronder die in het Huis van de Stad, Activa met maatschappelijk nut e.d. waardoor de schuld weer wat toeneemt;
  • Indien er een negatieve gerechtelijke uitspraak komt in verband met de precariobelasting dan kan dat een negatieve invloed op de Netto Schuld hebben.