MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Financiering

Renterisicobeheer

Renterisico over de vlottende schuld
De kasgeldlimiet wordt conform de Wet FiDO berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari. Voor 2019 is de kasgeldlimiet berekend op € 52,1 miljoen.
Uitgangspunt is, zolang de korte rente lager is dan de rente voor langere looptijden dat de kasgeldlimiet optimaal wordt benut. Bij extreem lage lange rente is het mogelijk dat er eerder wordt besloten om korte leningen om te zetten in lange leningen.

Renterisico over de vaste schuld
Voor het renterisico over het begrotingstotaal geldt een norm van maximaal 20% per jaar. Dit houdt in dat wij in enig jaar niet meer dan een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering dan wel renteherziening mogen hebben. Dat maximum percentage is door het Rijk ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen. In onderstaand overzicht is dit voor onze gemeente weergegeven voor de komende 5 jaren.

Renterisiconorm (bedragen x € 1 mln.)

2019

2020

2021

2022

2023

-  Maximaal renterisico op vaste schuld

77,1

67,4

33,8

31,1

41,1

-  Renterisiconorm

122,5

122,5

122,5

122,5

122,5

Ruimte onder limiet

45,4

55,1

88,7

91,4

81,4

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de renterisiconorm in 2019 en verdere jaren niet overschreden gaat worden.

Er zal een lening van € 10 miljoen worden doorgerold door de BNG bank op een vast rentepercentage.
Daarnaast is er een lening van € 6 miljoen aan renteherziening toe. Voor 2019 houden we verder voorlopig rekening met € 70 miljoen aan nieuwe leningen. Het te lenen bedrag is voor herfinanciering en nieuwe investeringen. Rekening houdend met enige onder uitputting en hogere inkomsten dan uitgaven bij het grondbedrijf verwachten we dat per saldo de lange schuld met circa € 10 miljoen toeneemt. Zie verder het onderdeel Gemeente financiering.