MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Financiering

Leningportefeuille opgenomen gelden

Mutaties leningenportefeuille

Bedrag
(x € 1 mln.)

Gemiddelde
rente

Stand per 1 januari 2019

482,4

2,28%

-  Nieuwe leningen

+70,0

1,70%

-  Reguliere aflossing

-61,1

3,86%

-  Vervroegde aflossing

n.v.t.  

-  Renteherziening oud

-6,0.

3,01%

-  Renteherziening nieuw

6,0

1,7%

Stand per 31 december 2019

491,3

2,10%

Volgens de voorlopige raming zal in 2019 voor circa € 70 miljoen aan leningen moeten worden aangetrokken. De looptijden van de nieuwe leningen worden afgestemd op het meerjarenfinancieringsperspectief.

Het verloop van de leningportefeuille vanaf 2014: