MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Financiering

Kredietrisico's op beleggingen

Kredietrisico op beleggingen
(bedragen x € 1 mln)

Restant vordering
Per 1-1-2019

Waarvan
met
aanvullende
zekerheid

Absoluut

%

-  Gemeenten / provincies

-

-

-  Woningbouwcorporaties met garantie WSW

16,9

31,3%

-  Semi-overheidsinstanties

13,3

24,6%

-  Financiële instellingen met rating A, of hoger

12,3

22,8%

-  Overige instellingen

11,5

21,3%

0,6

Totaal

54,0

100,0%

De beleggingen zijn oplopend gerangschikt naar risico, waarbij alle beleggingen binnen de toegestane kredietrisico’s vallen.