MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Financiering

Rentetoerekening

Wijziging berekening toe te rekenen rente met ingang van 2017
In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn met ingang van 2017 onder andere wijzigingen ten aanzien van de doorberekening van de rente voorgeschreven. In het verleden waren gemeenten vrij om zelf te bepalen hoe zij de rentekosten in de begroting opnamen. Veelal gebeurde dit middels een vorm van renteomslagpercentage, in onze gemeente hanteerden wij marktconforme rentepercentages. Het nu te hanteren renteomslagpercentage dient op een éénduidige wijze berekend te worden door alle gemeenten, zodat onderlinge vergelijkbaarheid toeneemt en meer aansluit bij de werkelijke rentekosten. Hieronder is het schema opgenomen dat inzicht verschaft tussen de rentekosten en rentedekking binnen de begroting. Dit schema komt uit de nieuwe voorschriften.

Renteschema (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

a

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

10.675

b

De externe rentebaten (idem)

-/-

2.616

c

Saldo rentelasten en rentebaten

8.059

c1

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-/-

2.928

c2

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-/-

717

c3

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

+/+

717

-/-

2.928

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

5.131

d1

Rente over eigen vermogen

+/+

131

d2

Rente over voorzieningen

+/+

1.971

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

7.233

e

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/-

7.814

f

Renteresultaat op taakveld treasury

581

De aan de taakvelden toegerekende rente is omgeslagen tegen 1,4%.