MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Financiering

Financieringspositie

De jaarlijkse financieringsbehoefte wordt bepaald door een aantal elementen:

  • mutaties in de leningen- en beleggingenportefeuille;
  • de begrote besteding van de reserves en voorzieningen;
  • Meerjarige investeringsplannen;
  • het meerjarige liquiditeitsverloop van het Grondbedrijf.

In 2019 voorzien wij een financieringsbehoefte van circa € 70 miljoen. Dit gaat, per saldo, om herfinanciering van de huidige leningenportefeuille en additionele investeringen. Daarnaast verwachten we een positieve kasstroom uit de grondbedrijf activiteiten. Er ontstaat langzaam aan een gelijkmatiger plaatje ten aanzien van de meerjarige financieringsbehoefte, dit is waar we naar streven. Vanaf het jaar 2022 uitgezonderd 2023 en 2026, is de financieringsbehoefte nog enigszins beperkt. Bij de invulling van de looptijden voor de nieuwe financieringsbehoefte zullen wij met deze situatie rekening houden.